AKTUALNOŚCI PUBLIKACJE AUDYCJE ANKIETY PRAWO GMO INNE Wrzesień 21 2021 06:24:26
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
AUDYCJE
ANKIETY
PRAWO
GMO
INNE
Kontakt
PRAWO

STRONA DEDYKOWANA Ś.P. GRZEGORZOWI MARTYNIE, PATRIOCIE, ROLNIKOWI KTÓRY PO POZBAWIENIU GO W WYNIKU KOMASACJI OKOŁO TRZECH HEKTARÓW JEGO WŁASNEJ ZIEMI, POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO W ROKU 2015.
Ile jeszcze musi wydarzyć się tragedii ludzkich aby decydenci zainteresowali się nieprawidłowościami związanymi z komasacją (scaleniami i wymianą gruntów) w Polsce ?

PRAWO DOTYCZĄCE KOMASACJI:

DEKALOG

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r.)

PDF - REPRINT DZ.U.PDF - LEX

RTF - FORMAT TEKSTOWYUSTAWA
z dnia 26 marca 1982r.
o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U.2014.700
(tekst jednolity)

PDF - LEXRTF - FORMAT TEKSTOWY
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie
scalania i podziału nieruchomości
(Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.)

PDF - REPRINT DZ.U.PDF LEX


RTF - FORMAT TEKSTOWYUSTAWA
z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r.)

PDF - REPRINTPDF - LEX


RTF - FORMAT TEKSTOWYOBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntówUSTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
Dz.U.2014.1182
(tekst jednolity)

PDF - LEXRTF - FORMAT TEKSTOWY
USTAWA
z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1338.)
Status: Akt obowiązujący wersja oczekująca Wersja od: 10 października 2015 r.
Wejście w życie: 25 marca 1995 r.

PDF - LEX
Komasacje sprzed lat można zakwestionować
Artykuł z rp.pl, Michał Kosiarski, 22.10.2011 aktualizacja: 22.10.2011, 07:00

foto: Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch

Procedury scalania i wymiany gruntów zawsze były skomplikowane i długotrwałe, dlatego często urzędnicy popełniali różnego rodzaju błędy.

To szansa na albo całkowite uchylenie starych decyzji, albo przynajmniej uzyskanie odszkodowania

Najpierw trzeba ustalić, w jakich latach dokonano komasacji, bo po II wojnie światowej obowiązywały aż trzy różne ustawy – z 1923 r., z 1968 r. i – nadal aktualna – z 1982 r. Najczęstsze błędy to stosowanie złych przepisów. Przykładowo, zgodnie z art. 19 ustawy z 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (DzU nr 3, poz. 13 ze zm.), do spraw wszczętych wcześniej trzeba było stosować stare, jeszcze przedwojenne procedury. Dokonanie komasacji według nowych reguł było rażącym naruszeniem prawa.

Każda z ustaw inaczej też określała, jakie grunty podlegają scaleniu i wymianie. Przykładowo przepisy z 1923 r. (art. 1 i 3) pozwalały scalać jedynie grunty rozdrobnione i rozmieszczone w szachownicy bądź nadmiernie zawężone (długość przewyższająca szerokość piętnastokrotnie). Dzięki temu udało się jednej z mieszkanek Sandomierza Krystynie Mazur uchylić dwie niekorzystne dla niej decyzje ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł (w wyroku z 12 kwietnia 2011 r., sygn. II OSK 627/10), że ministerialni urzędnicy muszą dokładnie zbadać, jak to się stało, że ponadhektarowa jednolita działka należąca do matki skarżącej została podzielona na dwie części i czy w ogóle powinna być objęta komasacją.

Zainteresowany odszkodowaniem powinien wykazać szkodę i jej związek z komasacją

Inny częsty błąd urzędników dokonujących scaleń i wymian to objęcie komasacją gruntów położonych na terenach miast. Przepisy z 1982 r. w ogóle to uniemożliwiają, ale np. zgodnie z ustawą z 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (DzU z 1927 r. nr 92, poz. 833) było to co prawda dopuszczalne, ale jedynie wtedy, gdy grunty takie nie mogły być traktowane jako place budowlane. Brak wyraźnej zgody właścicieli na objęcie komasacją oznaczał, że nie podlegały one procedurom scaleniowym. W wielu przypadkach takiej zgody nie było (nie wolno jej domniemywać), a orzecznictwo sądowe uznaje komasację bez niej za złamanie prawa.

Osoby, które uważają, że ich grunty zostały scalone albo wymienione sprzecznie z obowiązującymi przepisami, mają dwa wyjścia. Mogą wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja jest bowiem nieważna, jeśli została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Niestety, czasem zaszły już nieodwracalne skutki prawne. Wtedy urzędnicy jedynie potwierdzą, że decyzję wydano z naruszeniem prawa, ale nie mogą już stwierdzić jej nieważności. Co to daje zainteresowanemu kwestionującemu scalenie? Decyzja taka (wydana na podstawie art. 158 § 2 k.p.a.) może być podstawą dochodzenia odszkodowania.

Niemniej jednak to zainteresowany odszkodowaniem powinien wykazać, czy poniósł szkodę, w jakiej wysokości i czy ma ona związek z dokonaną komasacją.


Scalanie (komasacja) gruntów rozdrobnionych
źródło: prawo24.pl

Scalanie (komasacja) gruntów polega na zmianie obszaru nieruchomości rozdrobnionych lub o wadliwej konfiguracji. Natomiast wymiana gruntów polega na zmianie położenia gruntów w wyniku dokonywanych zamian. Zgodnie z przepisami dotyczącymi scalania i wymiany gruntów celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Scaleniu podlegają: nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami, torami kolejowymi, a także nieużytki. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach. Grunty te tworzą obszar scalenia. Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej formie. Natomiast scaleniu nie podlegają grunty: na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin; na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody; użytkowane na cele gospodarki rybackiej; oraz przeznaczone na cele specjalne.

Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka może być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych. Wymianą mogą być objęte również grunty z zabudowaniami. Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej lub kilku gmin.

Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, zaś organem wyższego stopnia w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte: na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Postępowanie scaleniowe może być także w pewnych wypadkach wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno – zawodowych organizacji rolników. W przypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3 – 12 osób (jako społecznego organu doradczego). Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę.

Zgodnie z zasadą ekwiwalentności uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane; za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nie przekraczającej 3%. W świetle zaś zasady szacunku względnego w wypadkach, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne. Dopłaty te przysługują za różnicę wartości szacunkowej przekraczającą 3%. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu. Natomiast dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między nimi. Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W razie nieokreślenia zasad szacunku przez uczestników scalenia, szacunku gruntów dokonuje się na podstawie cen obowiązujących przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Uwzględnia się przy tym położenie gruntów na obszarze scalenia oraz ich przydatność rolniczą oraz funkcję terenu wynikającą z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń. Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń. Następnie projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta.

ANKIETA
Z jakiego powodu Twoim zdaniem przeprowadzana jest komasacja ? Wybierz jeden z dziesięciu najbardziej prawdopodobnych wg. Ciebie powodów. (jeden IP = jeden głos)

Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
0% [0 Głosów]

Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
35% [6 Głosów]

Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
24% [4 Głosów]

Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
29% [5 Głosów]

Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
0% [0 Głosów]

Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
12% [2 Głosów]

Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
0% [0 Głosów]

Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
0% [0 Głosów]

Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
0% [0 Głosów]

Nie wiadomo o co chodzi.
Nie wiadomo o co chodzi.
0% [0 Głosów]

Głosów: 17
Poczatek: 03/10/2015 00:11
Koniec: 27/10/2015 12:22
ANKIETA
Z jakiego powodu Twoim zdaniem przeprowadzana jest komasacja ? Wybierz jeden z dziesięciu najbardziej prawdopodobnych wg. Ciebie powodów. (jeden IP = jeden głos)

Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
Ponieważ jak powiedział publicznie starosta: grzech byłoby nie wziąć pieniędzy.
0% [0 Głosów]

Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
Aby na pozostałym gruncie złożonym z zabranych części właścicielom (komasacja zakłada utratę 10% powierzchni gruntu przez właścicieli) utworzyć tzw. strefy inwestycje np. FERMĘ WIATROWĄ - elektrownie.
35% [6 Głosów]

Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
Bo obcy inwestor teraz inwestuje aby w przyszłości móc przejmować dziesiątki i setki hektarów a nie rozdrobnione działki od poszczególnych właścicieli.
24% [4 Głosów]

Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
Aby poprawić rolnikom możliwości użytkowania ziemi - gospodarowania.
29% [5 Głosów]

Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
Bo kosztem podatników trzeba naprawić ogromną liczbę błędów w bazie geodezyjnej starostwa.
0% [0 Głosów]

Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
Aby przy tej okazji powiększyć pasy drogowe bez konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom.
12% [2 Głosów]

Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
Bo kombajn nie mieści się na wąskich działkach.
0% [0 Głosów]

Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
Aby docelowo odwrócić powojenną reformę rolną.
0% [0 Głosów]

Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
Bo monopol centrali nasiennych lobbuje w celu wprowadzenia gatunków genetycznie modyfikowanych na dużych komasowanych obszarach monokulturowych.
0% [0 Głosów]

Nie wiadomo o co chodzi.
Nie wiadomo o co chodzi.
0% [0 Głosów]

Głosów: 17
Poczatek: 03/10/2015 00:11
Koniec: 27/10/2015 12:22